Deze pagina is opgebouwd uit vijf kolommen die zich op een desktop computer naast elkaar tonen. Op een iPhone of iPad zullen die vijf kolommen automatisch onder elkaar komen te staan. Scrollen is dus de moeite waard.

Informatie aanvragen

STADS-ontdekkingsreiziger is telefonisch bereikbaar op het nummer van Dolf van den Bos 
Mail: dolf@STADS-o.nl


Wat anderen van ons vinden.

Omnicon Media Group

Op 31 maart 2017 organiseerden wij voor een grote klant van ons aangekleed diner in Baut Oost op het terrein van de voormalige Oostergasfabriek. Om de groep na het diner wat frisse lucht te geven vroegen we STADS-ontdekkingsreiziger Dolf van een Bos om een aangeklede kroegentocht te organiseren door de buurt. Daarna keerden we terug bij Baut Oost waar we nog tot in de kleine uurtjes hebben gedanst en gefeest.Dolf en zijn collega Bas gingen flexibel om met onze groep van 50 personen. Voor de geïnteresseerden waren oordopjes geregeld zodat we in de avond uren geen geluidsoverlast in de buurt veroorzaakten. We kwamen langs het eerste Sportfondsenbad van Nederland, voormalige Burgerweeshuis, de Brandweerkazerne en het Muiderpoortstation. Overal werden bijzondere verhalen verteld door onze gidsen.Alles werd afgerond met een quiz waarvan de winnaar een diner won in Baut Oost. STADS-ontdekkingsreiziger zorgde ervoor dat de winnaar de volgende ochtend vroeg al bekend was. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst.

Peter Grifhorst
Facility Manager Omnicon Media Group

New Dutch Onna Onna

September 2017 heb ik met mijn team mogen genieten van een in- en doorkijkje in de buurt waar ons kantoor gevestigd is. Nooit geweten dat ons bedrijf op zo’n historische en boeiende plek gesitueerd is. En nu weten we dat wel. Hoe? Omdat Dolf van den Bos ons heeft rondgeleid in de buurt vergezeld van boeiende anekdotes en historische feiten. Geen taaie saaie materie maar Dolf weet het zo te vertellen dat het je bijblijft en graag nog even doorvraagt. We hebben genoten en zijn weer bijgespijkerd over de rijke historie van de VOC in Amsterdam, Tsaar Alexander en de trein-fabricage voor oa Evita Perron!

Geneviève Meerburg
onna-onna

Kookmutsen op Oostenburg

Met een groep van 10 50-plussers zochten we een invulling voor het middagprogramma voordat we in de avond een kookworkshop zouden volgen. En wat is er leuker dan je vrienden uit een ander deel van het land een stukje Amsterdam te laten zien. Lastig, want een aantal van hen kenden Amsterdam heel goed.....dachten ze! Met Dolf zijn we door Oostenburg gelopen. Eerst een unieke rondleiding in het Museum Werkspoor, dat niet voor iedereen te bezoeken is. Daarna door o.a. de Tsaar Peterstraat en het Oosterburgerpark en diverse andere leuke straatjes en bezienswaardigheden. Een stukje Amsterdam wat nog niet veel mensen kennen. De manier waarop Dolf zijn verhalen vertelt is boeiend en onderhoudend! Deze man is geboren om te gidsen, luistert naar je wensen, geeft adviezen over de rondleiding en zorgt er voor dat je met zijn boeiende anekdotes en kennis van de geschiedenis een ontzettend leuke ontdekkingstocht volgt.

Annemieke van der Sterre.
November 2017

 

 


Recent: de kleine sjoel in Amstelveen

Voor de gemeente Amstelveen maakten wij een expositie in de kleine sjoel, Randwijcklaan 13. Dit gebouw dreigde gesloopt te worden maar de buurt kwam met succes in opstand. Daaraan is een expositie gewijd en er waren ook 24 beelden te zien van van Tuindorp Randwijck TOEN en NU.


Expositie 1: 1. Randwijcklaan 13. Recente geschiedenis. De geschiedenis van het gebouw. De architectuur van het gebouw. Warners de geestelijke vader van Tuindorp Randwijck.
Bekijk het album hier.

Expositie 2. Tuindorp Randwijck TOEN en NU.
Bekijk het album hier.
Op www.de-kleine-sjoel.nl staan PDF’s en links.

Als laatste stelden we een stadswandeling samen die u kunt zien onder deze link

 


Adresgegevens

Dolf van den Bos
STADS-ontdekkingsreiziger
Telefoon +31 (0)612 139 394
Mail: dolf@STADS-o.nl
www.STADS-o.nl
Facebook:  facebook.com/groups/stads.ontdekkingsreiziger/

 

Aspirantlid van GuidorNederlandse Gidsen Organisatie
www.guidor.nl


Algemene voorwaarden

STADS-ontdekkingsreiziger
Catharina van Renneslaan 25
1187HA Amstelveen
dolf@stadsontdekkingsreiziger.nl
Tel 0612 139 394
www. stadsontdekkingsreiziger.nl

Concept per 1 januari 2019
1. Algemeen
Binnen deze algemene leveringsvoorwaarden worden onder andere de volgende definities en begrippen gehanteerd.
Opdrachtnemer: STADS-ontdekkingsreiziger.
Opdrachtgever: een opdrachtgever welke nader wordt gespecificeerd in de vrijblijvende aanbieding van STADS-ontdekkingsreiziger.
Offerte: tot stand komen overeenkomst. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van STADS-ontdekkingsreiziger geheel vrijblijvend en komt een met STADS-ontdekkingsreiziger bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging vanuit STADS-ontdekkingsreiziger van een order of orderbevestiging van cliënt.
Opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen en/of leveren van producten en diensten.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen STADS-ontdekkingsreiziger en een opdrachtgever ter zake de levering van producten en/of diensten zoals beschreven in de aanbieding.
Schriftelijk: per document getekend door partijen, of per brief, fax, e-mail en enigerlei andere middelen zoals door partijen overeengekomen.
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met STADS-ontdekkingsreiziger zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover door STADS-ontdekkingsreiziger uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, en laten voor het overige deze voorwaarden volledig in stand.

2. Prijzen
Alle door STADS-ontdekkingsreiziger opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten.

3. Opdrachten STADS-ontdekkingsreiziger
Een opdracht wordt door de opdrachtgever aan STADS-ontdekkingsreiziger verstrekt. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan STADS-ontdekkingsreiziger alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. STADS-ontdekkingsreiziger kan van opdrachtgever tevens een schadevergoeding vorderen in verband met eventuele winstderving en overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, kunnen door STADS-ontdekkingsreiziger aan de opdrachtgever in rekening worden gebrachtWijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden STADS-ontdekkingsreiziger slechts eerst na schriftelijke acceptatie door STADS-ontdekkingsreiziger.Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in Art. 6:265 B.W. alsmede alle andere artikelen daaromtrent.

4. Uitvoering van de opdracht STADS-ontdekkingsreiziger.
Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van STADS-ontdekkingsreiziger, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of opzet door STADS-ontdekkingsreiziger, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 7.De uitvoeringstermijn wordt door STADS-ontdekkingsreiziger steeds in overleg met de opdrachtgever bepaald. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra alle, naar het oordeel van STADS-ontdekkingsreiziger - eventueel - benodigde gegevens, aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderenIndien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij STADS-ontdekkingsreiziger schriftelijk in kennis stelt, onverminderd het recht van STADS-ontdekkingsreiziger om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren.Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met STADS-ontdekkingsreiziger voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft STADS-ontdekkingsreiziger het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. Als opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomsten niet nakomt, kan STADS-ontdekkingsreiziger alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan STADS-ontdekkingsreiziger is verschuldigd wordt terstond opeisbaar.STADS-ontdekkingsreiziger is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van STADS-ontdekkingsreiziger een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verstrekte informatie. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat derden toegang krijgen tot de vertrouwelijke informatie, dan zal dit tussen partijen nader worden vastgelegd.

5. Intellectueel eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden houdt STADS-ontdekkingsreiziger zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond en in overeenstemming met de Auteurswet.Alle door STADS-ontdekkingsreiziger verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van STADS-ontdekkingsreiziger, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.STADS-ontdekkingsreiziger behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 6. Reclames
Reclames zijn alleen schriftelijk mogelijk en dienen binnen acht (8) dagen na uitvoering van de opdracht kenbaar zijn gemaakt. STADS-ontdekkingsreiziger is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en/of andere informatie, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offerte en/of andere informatie geldt de uitleg van STADS-ontdekkingsreiziger.Indien opdrachtgever een gebrek aan het geleverde aangetoond heeft STADS-ontdekkingsreiziger de keus, hetzij kosteloos alsnog te leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.STADS-ontdekkingsreiziger aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden.Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft STADS-ontdekkingsreiziger niet; met name zal STADS-ontdekkingsreiziger nimmer aansprakelijk zijn en/of gesteld kunnen worden voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7. Tekortkomingen in diensten
Indien een door STADS-ontdekkingsreiziger verrichte dienst een tekortkoming vertoont, heeft de cliënt recht op kosteloos herstel (heruitvoering) door STADS-ontdekkingsreiziger, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: - de tekortkoming is gevolg van een aan STADS-ontdekkingsreiziger toe te rekenen oorzaak. - de tekortkoming is aan het licht getreden binnen veertien dagen na de mededeling dat een dienst is verricht. - de tekortkoming is binnen acht dagen nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan STADS-ontdekkingsreiziger medegedeeld. - eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in de verrichte dienst, zijn uitgevoerd door STADS-ontdekkingsreiziger of met schriftelijke toestemming van STADS-ontdekkingsreiziger. Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van cliënt kan worden gevergd. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de cliënt zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

8. Aansprakelijkheid
STADS-ontdekkingsreiziger is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door STADS-ontdekkingsreiziger van de zorgvuldigheid waarop in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. STADS-ontdekkingsreiziger is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door opdrachtgever. Schade die niet als schade kan worden gevorderd bestaat uit gederfde winst, productieverlies, kosten in verband met productiestilstand of vertraging, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, kortingen of boetes.De vergoeding van de schade is beperkt tot het maximale bedrag dat de cliënt aan STADS-ontdekkingsreiziger bij de gehele vervulling van het deel van de aan STADS-ontdekkingsreiziger verstrekte opdracht waarop de betrekking heeft, verschuldigd zou zijn, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen.Opdrachtgever is gehouden STADS-ontdekkingsreiziger schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen STADS-ontdekkingsreiziger zouden kunnen instellen ter zake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten bij opdrachtgever.Diensten worden verricht door STADS-ontdekkingsreiziger op en voor rekening en risico van de opdrachtgever.Voorts is elk aansprakelijkheid van STADS-ontdekkingsreiziger, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de voorwaarden en condities en bedrag dan wel de bedragen waarop de door STADS-ontdekkingsreiziger gesloten geldende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft dan wel geclaimd kan worden, vermeerderd met het eigen risico dat STADS-ontdekkingsreiziger onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

9. Betalingen
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door STADS-ontdekkingsreiziger aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Facturering geschiedt op basis van de werkelijk bestede tijd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim zonder ingebrekestelling. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.Heeft STADS-ontdekkingsreiziger grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde sprake is van bijvoorbeeld beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan STADS-ontdekkingsreiziger volledige en contante betaling vooraf verlangen en zal de uitvoering van de werkzaamheden opschorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan zonder dat STADS-ontdekkingsreiziger aansprakelijk gehouden kan worden voor kosten en gederfde inkomsten van de cliënt voortvloeiend uit de opschorting van de werkzaamheden. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van STADS-ontdekkingsreiziger en overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens STADS-ontdekkingsreiziger onmiddellijk opeisbaar.Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke STADS-O moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 500.

10. Contradictie
Indien een bepaling van deze voorwaarden worden geacht onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn, zal dit artikel desondanks mogen worden afgedwongen voorzover maximaal toegestaan volgens het toepasselijke recht, om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven. Een dergelijke bepaling zal de wettigheid en geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

11. Geschillen
Behoudens geschillen waarin de Kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is, is alleen de rechter te Amsterdam bevoegd kenniste nemen van eventuele geschillen (incasso’s daaronder begrepen) tussen STADS-ontdekkingsreiziger en haar opdrachtgever, tenzij STADS-ontdekkingsreiziger er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter van zijn eigen woonplaats. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STADS-ontdekkingsreiziger, Catharina van Renneslaan 25, Amstelveen.Op al onze aanbiedingen en op onze al dan niet daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij STADS-ontdekkingsreiziger.

 12. Aansprakelijkheid
STADS-ontdekkingsreiziger is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door STADS-ontdekkingsreiziger van de zorgvuldigheid waarop in het kader van de opdracht mag worden vertrouwd. STADS-ontdekkingsreiziger is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door opdrachtgever. Schade die niet als schade kan worden gevorderd bestaat uit gederfde winst, productieverlies, kosten in verband met productiestilstand of vertraging, meerkosten van aankoop elders, heropbouw van verloren gegane informatie, kortingen of boetes.De vergoeding van de schade is beperkt tot het maximale bedrag dat de cliënt aan STADS-ontdekkingsreiziger bij de gehele vervulling van de verstrekte opdracht verschuldigd zou zijn, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen.De vergoeding van de schade is beperkt tot het maximale bedrag dat de cliënt aan STADS-ontdekkingsreiziger bij de gehele vervulling van het deel van de aan STADS-ontdekkingsreiziger verstrekte opdracht waarop de betrekking heeft, verschuldigd zou zijn, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Opdrachtgever is gehouden STADS-ontdekkingsreiziger schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen STADS-ontdekkingsreiziger zouden kunnen instellen ter zake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten bij opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDENDiensten worden verricht door STADS-ontdekkingsreiziger op en voor rekening en risico van de opdrachtgever.Voorts is elk aansprakelijkheid van STADS-ontdekkingsreiziger, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de voorwaarden en condities en bedrag dan wel de bedragen waarop de door STADS-ontdekkingsreiziger gesloten geldende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft dan wel geclaimd kan worden, vermeerderd met het eigen risico dat STADS-ontdekkingsreiziger onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

13. Geschillen
Behoudens geschillen waarin de Kantonrechter bij uitsluiting bevoegd is, is alleen de rechter te Arnhem bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen (incasso’s daaronder begrepen) tussen STADS-ontdekkingsreiziger en haar opdrachtgever, tenzij STADS-ontdekkingsreiziger er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter van zijn eigen woonplaats.Op al onze aanbiedingen en op onze al dan niet daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij STADS-ontdekkingsreiziger.

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 
STADS-ontdekkingsreiziger
Catharina van Renneslaan 25

1187HA Amstelveen
dolf@stadsontdekkingsreiziger.nl

Tel 0612 139 394
www. stadsontdekkingsreiziger.nl